Aktualności

Zakończył się nabór wniosków na stypendia szkolne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 30 września 2016

Zakończył się nabór wniosków na stypendia szkolne o charakterze socjalnym. Do 15 września do Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wpłynęło 47 wniosków.

Stypendium szkolne adresowane jest do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności pomoc jest udzielana, gdy gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto na 1 osobę w rodzinie. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.).

Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny (zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej). I tak gdy dochód jest:
- od 0,00 zł do 150,00 zł przyznawana jest kwota wynosząca 150 % zasiłku rodzinnego
- od 150,01 zł do 250,00 zł przyznawana jest kwota wynosząca 100 % zasiłku rodzinnego
- powyżej 250,00 zł przyznawana jest kwota wynosząca 80 % zasiłku rodzinnego.

Pierwsze wypłaty stypendium zaplanowane są na miesiąc listopad. Zrealizowane zostaną na podstawie przedłożonych i zaakceptowanych do wypłaty faktur.

   

Pamiętaj! Zgłoś zmiany.

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 28 września 2016

Szanowni klienci! Przypominamy, że pobierając świadczenia rodzinne i alimentacyjne należy zgłaszać wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia, a w szczególności: uzyskanie lub zmiana dochodu (zmiana pracy, podpisanie nowej umowy, gdy poprzedni stosunek pracy zakończył się wydaniem świadectwa pracy), zmiana składu rodziny lub wyjazd członka rodziny poza granice kraju w celach zarobkowych.

   

Wpłynęło blisko pół tysiąca wniosków na nowy okres zasiłkowy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 27 września 2016

Blisko 500 wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy złożono w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim do wczoraj tj. 26 września br. 

O świadczenia mogą ubiegać się rodziny, których dochód w przeliczeniu na 1 osobę nie przekracza kwoty 674,00zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00zł. W roku 2015 z zasiłku rodzinnego oraz dodatków korzystało ok. 1700 rodzin zamieszkałych na terenie Wodzisławia Śląskiego.

Nowy okres zasiłkowy rozpocznie się 1 listopada br. i będzie trwał do 31 października przyszłego roku. Warto pamiętać, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad następują do dnia 30 listopada br. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następują do dnia 31 grudnia br.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Od dnia 1 listopada 2016 r. jego wysokość wynosić będzie miesięcznie:

  • 95,00zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135,00zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu
z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Informacji na temat wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Daszyńskiego 3. Tam też można otrzymać formularze wniosku.

Pobierz: 

   

Strona 1 z 88