Aktualności

Omawiali sieć wsparcia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 28 kwietnia 2017

logo nowe

Drugie spotkanie Grupy Roboczej pracującej przy projekcie "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, odbyło się we wtorek, 25 kwietnia. Przypomnijmy w ramach projektu ma powstać innowacyjny model pracy socjalnej, którego metody działania będą skoncentrowane na indywidualnym podejściu do zdiagnozowanych u klienta MOPS-u problemów. Istotą modelu ma być stworzenie takiego systemu współpracy międzyinstytucjonalnej, która ma wpłynąć na ilość i jakość oferowanej pomocy osobie potrzebującej.
Tym razem pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wraz z przedstawicielami Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z Rybnika oraz specjalistami - nauczycielami akademickimi i szkolnymi, uczestniczącymi w przedsięwzięciu swoją pracę skoncentrowali na wyborze i omówieniu "sieci wsparcia" oraz omówieniu roli pracownika socjalnego w tworzonym modelu. Określili również zarys modelu, pracy pracownika socjalnego, który będzie pracował z środowiskiem, gdzie zdiagnozowano dziedziczone ubóstwo.
Sieć wsparcia to nic innego jak katalog usług z którego pracownik MOPS-u będzie mógł korzystać w ramach udzielania pomocy mieszkańcowi. W zależności od potrzeb obejmować ona będzie zarówno specjalistyczne doradztwo jak i wsparcie z zakresu aktywizacji zawodowej, zdrowia czy towarzyszące w postaci opieki nad dziećmi. Co istotne wsparcie będzie miało charakter ściśle zindywidualizowany przez co skuteczność pomocy ma wzrosnąć, być satysfakcjonująca i efektywna.
Kolejne spotkanie Grupy Roboczej zapanowano na 11 maja 2017 roku na godzinę 14.00. Poświęcone będzie szeroko pojętej aktywizacji zawodowej i podejmowanym przez instytucje pomocowe działaniami w tym zakresie. Jak również innym aspektom niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych.
Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnicę Wilchwy, u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Adresatami będą rodziny 3-pokoleniowe. Celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa.
Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.

Więcej informacji o projekcie Fachowa siła przyszłością dla rodziny - kliknij   

Ocena zasobów pomocy społecznej

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 27 kwietnia 2017

Ocenę zasobów pomocy społecznej dla miasta Wodzisławia Śląskiego za rok 2016 przedstawiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Obrady miały miejsce w środę, 26 kwietnia.
Zgodnie z art. 16 a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania corocznie oceny zasobów pomocy społecznej. Organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego przedstawiają co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radom gmin, radom powiatów, a do dnia 30 czerwca sejmikom województw właściwych jednostek samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Sprawozdanie zostało przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, a także informacji uzyskanych bezpośrednio od działających na terenie gminy podmiotów tworzących instytucjonalny zasób pomocy społecznej. Podmiotami tymi są instytucje i placówki działające na terenie Wodzisławia Śląskiego, utworzone i finansowane przez gminę i inne podmioty prowadzone na zasadzie zlecenie publicznego.
Opracowanie przedstawia analizę opisową wybranych danych statystycznych obrazujących sektor pomocy społecznej i jego otoczenie na tle sytuacji społecznej i demograficznej Wodzisławia Śląskiego. W dokumencie znajdują się informacje dotyczące takich obszarów tematycznych jak: infrastruktura, kadra, organizacje pozarządowe oraz nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finalizujący i realizujący. Ponadto, ocena obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów oraz rozkład ilościowy. Zasoby wskazują również na problemy dotyczące polityki mieszkaniowej, demograficznej i rynku pracy.
Analizując dokument zauważyć można, że w mieście Wodzisław Śląski obserwuje się stały spadek osób bezrobotnych w tym również długotrwale pozostających bez pracy. Spada również liczba osób korzystających ze świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz liczba gospodarstw które otrzymują dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Stale rośnie natomiast liczba osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Wynika to min. z faktu wejścia w życie nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadziła zasadę - złotówka za złotówkę oraz wprowadzenia świadczenia 500 +. W ostatnich latach wzrosła również, choć nieznacznie, liczba osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Z danych demograficznych wynika, że sukcesywnie zwiększa się liczba mieszkańców Wodzisławia Śląskiego w wieku poprodukcyjnym. Liczby te przekładają się na ilość pomocy udzielanej przez MOPS. W roku 2016 wzrosła liczba osób korzystających z usług opiekuńczych i innych świadczeń jak np.: zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki stałe.

   

Grupowy trening umiejętności psychoterapeutycznych oraz indywidualne konsultacje z psychologiem

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 27 kwietnia 2017

Wyłoniono wykonawcę grupowego treningu umiejętności psychoterapeutycznych oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem.
Ośrodek Szkolenia FHU APRIORI Agnieszka Zabłocka z Jastrzębia-Zdroju będzie realizatorem zadania pn. przeprowadzenie grupowego treningu umiejętności psychoterapeutycznych oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20 uczestników projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zadanie wykona za kwotę 8084,00 zł.

Zajęcia przewidziane są od 8 do 19 maja 2017 roku. Poprzez grupowe i indywidualne spotkania z psychologiem uczestnicy projektu "Lepsze Jutro" mają wzmocnić pewność siebie, zwiększyć zdolności komunikacyjne oraz podnieść kompetencje życiowe i motywację do aktywnej obecności na rynku pracy.

   

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 26 kwietnia 2017

Prezydent miasta Mieczysław Kieca zaprasza do udziału w Wodzisławskim Dniu Godności Osób Niepełnosprawnych. Wydarzenie odbędzie się w piątek, 5 maja, o godz. 10.00 w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza".

Wodzisławski Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych rozpocznie się nabożeństwem. Na okolice godz. 10.30 zaplanowano zabawę z Teatrem Classic Ballanga.

Więcej informacji udziela Biuro Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta (tel. 32 45 90 535).

Zobacz plakat/ kliknij

inf. UM Wodzisławia Śląskiego

   

Strona 1 z 96