Aktualności

Fachowa siła przyszłością dla rodziny. MOPS otrzymał dofinasowanie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 24 marca 2017

logo nowe

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" uzyskał największą liczbę punktów w konkursie POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie "Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych" w ramach Działanie 4.1 POWER ogłoszonym przez Ministerstwo Rozwoju, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój.
- Spośród 33 wniosków, 23 przeszło pozytywną opinię merytoryczną. Do dofinansowania wybrano tylko 5 projektów. Wśród nich znalazł się wniosek naszego Ośrodka. Co więcej uzyskał on największą liczbę punktów. Cieszę się, że mogę poinformować o sukcesie - mówi Elwira Palarczyk, dyrektor MOPS w Wodzisławiu Śląskim.
Warto przy tym podkreślić, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim jako jedyny w województwie śląskim otrzymał dofinansowanie na realizację projektu. Będzie go realizować w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.
Projekt wystartuje 1 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do 30 września 2019 roku. Podzielony jest na 3 fazy. Realizowany będzie na terenie dzielnicy pokopalnianej - Wilchwy. Działaniami objęte będą:

  • rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa w okresie edukacji szkolnej, tj. na dzieciach i młodzieży,
  • rodziny trzypokoleniowe, w których zdiagnozowano problem dziedziczenia biedy. Grupa docelowych odbiorców to cała rodzina, czyli osoba dorosła (rodzic), dzieci zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie oraz dziadkowie.

Grupę docelową będzie stanowiło 10 rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa, czyli łącznie 45 osób.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które będzie wykorzystywało dotychczasowe doświadczenia i które będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium. Następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go do lokalnej polityki i praktyki., będzie uzależnione od otrzymania dla każdej fazy pozytywnej weryfikacji Instytucji Oceniającej Konkurs.
Za opracowanie modelu odpowiedzialna będzie Grupa Robocza (GR), składająca się z przedstawicieli Partnerów projektu, jak również instytucji działających na terenie dzielnicy Wilchwy w zakresie przeciwdziałania i walki z dziedziczonym ubóstwem (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, placówki wychowawcze, terapeutyczne itp.).GR będzie liczyła 8 stałych członków (eksperci ze zróżnicowanym doświadczeniem, wiedzą
i kompetencjami). Prace, Grupy będą podlegały nadzorowi specjalisty ds. opracowania merytorycznego modelu.
Całkowita wartość projektu : 904 150,00 zł
Kwota dofinansowania: 876 150,00 zł

   

Stypendia szkolne - wypłaty

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 21 marca 2017

Informujemy, że wypłata stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym będzie realizowana:
- 22.03.2017r. - w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- 23.03.2017 - przelewy.
Kasa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się w budynku przy ul. Daszyńskiego 3 i czynna jest w godzinach od 11.00 - 14.00.

   

Oceń Urząd Miasta

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 21 marca 2017

W dniach od 1 kwietnia do 31 maja 2017 r. zostanie przeprowadzone badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Głównym celem badania jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności urzędu, wprowadzić procedury doskonalące, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek urzędu.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest poprzez zebranie danych w formie anonimowej ankiety zgodnie z wzorem ustalonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne są:

  • w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • w formie elektronicznej na stronie urzędu www.wodzislaw-slaski.pl.

Ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane są do udostępnionych w urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych we wszystkich budynkach urzędu, tj. w budynkach:

  • przy ulicy Bogumińskiej 4,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4a,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4b,
  • przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (Urząd Stanu Cywilnego),
  • przy ul. Rzecznej 24 (Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego).

Ankiety wypełnione poprzez stronę internetową zwracane są w formie elektronicznej. Pracownik urzędu nie może wypełniać ankiety za klienta oraz nie może przyjmować wypełnionych ankiet.

Do 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej urzędu zostanie udostępniony raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ankietowego.

źródło: Urząd Miasta, Wydział Organizacyjny.

   

Informacja dla uczestników projektu "Lepsze Jutro"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 20 marca 2017

logo kolorowe

Biuro Projektu "Lepsze Jutro" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że 27 marca rozpoczną się warsztaty "opiekun dla osób starszych".
Zajęcia podzielne będą na 2 etapy: teoria i praktyka. Wykłady prowadzone będą w budynku MOSIR-u przy ul. Bogumińskiej 8 w godzinach od godz. 9.00-13.00. Natomiast zajęcia praktyczne odbywać się będą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 35 od godz. 9.00 do 13.00.
Zakres tematyczny warsztatów to:
- rola i zadania opiekuna osób starszych,
- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną ppoż.,
- choroby wieku podeszłego, odrębności w leczeniu osób starszych,
- aspekty psychologiczne starzenia się i opieki nas osobami starszymi,
- dostosowanie otoczenia do potrzeb osób starszych,
- aktywizacja osób starszych, terapia zajęciowa,
- dieta człowieka,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Warsztaty adresowane są do uczestników pierwszej edycji projektu "Lepsze Jutro".

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczejzagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem.

   

Strona 1 z 91