Aktualności

Wyższe świadczenia rodzinne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 26 października 2016

Od dnia 1 listopada zmieniają się kwoty wypłacanych świadczeń rodzinnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych:

1) wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosić będzie:

  • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
  • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosić będzie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosić będzie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosić będzie:

  •  90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
  • 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosić będzie:

  • 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej sięorzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  • 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
   

Świadczenie wychowawcze

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

środa, 26 października 2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego (500+), realizowana będzie w najbliższy poniedziałek, 31 października.
Przypominamy, że kasa czynna jest w godzinach od 11.00 do 14.00.

   

Spotkanie w sprawie osób bezdomnych

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 25 października 2016

Procedurze postępowania z osobami bezdomnymi i wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym przebywającymi na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego poświęcone było spotkanie, które odbyło się w poniedziałek, 24 listopada w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Miasta, Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej oraz organizacji pozarządowych zapewniający bezdomnym schronienie - Towarzystwo Charytatywne "Rodzina" oraz Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Wodzisławskie.

1s2s3s

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację osób bezdomnych przebywających w mieście, istniejące możliwości w zakresie udzielenia pomocy, tymczasowego zakwaterowania. Wiele uwagi poświęcono szczegółowym procedurom postępowania w sytuacjach wymagających wyjątkowych działań oraz sposobom przekazywania i wymiany informacji pomiędzy instytucjami zajmującymi się zabezpieczeniem potrzeb bezdomnych w tym najważniejszych - zdrowia i życia.
Ponadto poruszono aspekt działalności organizacji pozarządowych. Wskazano potrzebę zaangażowania ich w działania w szeroko rozumianym obszarze spraw społecznych. W tym celu w najbliższym czasie planuje się organizację spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, fundacji i innych inicjatyw obywatelskich działających na terenie miasta.
Procedury postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno - zimowym zostaną spisane i udostępnione mieszkańcom za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej i tut. Policji.

   

Strona 1 z 91