Aktualności

Dzień Rodziny

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 10 czerwca 2016

logo kolorowe

Festyn plenerowy "Dzień Rodziny" zorganizował w czwartek, 9 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Impreza odbyła się w malowniczym otoczeniu zieleni i plaży - na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Balaton. Przygotowano ją w ramach projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem festynu było wzmocnienie prawidłowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, wzmocnienie umiejętności organizowania czasu wolnego dla rodziny, kształtowanie norm i wartości rodzinnych, pogłębienie więzi rodzinnych i właściwej komunikacji rodzinnej i społecznej.
Impreza przebiegała w radosnej i pełnej uśmiechu atmosferze. Od godziny 16:00 do 20:00 na uczestników projektu i ich najbliższych czekało mnóstwo atrakcji. Był grill z kiełbaskami, kawa oraz wypieki przygotowane przez uczestników. Animatorzy zadbali o gry i zabawy z atrakcyjnymi nagrodami w których wykazać się mogły zarówno dzieci jak i ich rodzice. I tak były m.in. takie konkurencje jak: przeciąganie liny, bieg w workach, poszukiwanie skarbów oraz zabawy taneczne. Dużym zainteresowaniem wśród milusińskich cieszyło się stoisko z malowaniem twarzy oraz rowerki wodne i kajaki. Ponadto w trakcie festynu maluchy dla swoich rodziców przygotowywały laurki, które na koniec imprezy wręczyły wraz z różami. Co istotne każde dziecko biorące udział w pikniku otrzymało upominek, a trzy najbardziej aktywne rodziny Balaton opuściły ze specjalnymi nagrodami rzeczowymi.
Piknik urozmaicił występ dzieci z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Wodzisławiu Śląskim.

DSC00258DSC00281DSC00406DSC00323

 

   

Świadczenie wychowawcze - jak przebiega wypłata?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 09 czerwca 2016

3440 wniosków zarejestrował do 1 kwietnia do 7 czerwca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z czego 2534 wpłynęło w kwietniu, 833 w maju; 73 w czerwcu.
Na ten moment wydano 1790 decyzji.
Nie wszystkie złożone wnioski są rozpatrywane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, gdyż zostały przekazane do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach celem ustalenia czy
w sprawie zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Takich wniosków jest kilkadziesiąt.
Wnioski rozpatrywane są według kolejności daty wpływu, przy czym należy zaznaczyć, że są osoby, które złożyły wnioski na początku kwietnia, a nie mają wydanej decyzji z uwagi na: skomplikowaną sytuację w tym: niezgodność dostarczonej dokumentacji z danymi zawartymi w bazach danych, na których pracują pracownicy MOPS-u; brakujące dokumenty, źle wypełniony wniosek itp.
Czas rozpatrywania wniosków zależy od sytuacji wnioskodawcy oraz systemów rządowych, na których pracownicy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi mają obowiązek weryfikować i pobierać informacje. Niestety zdarzają się przypadki, gdy dane w dostępnych zbiorach odbiegają od rzeczywistości w związku z tym z uwagi na konieczność ich weryfikacji (kontaktowanie się z administratorami) czas wydania decyzji może się wydłużyć i na to nie mają wpływu pracownicy.
Proces wydania decyzji bez dochodu jest znacznie krótszy niż tej, gdzie trzeba obliczyć czy wnioskodawca kwalifikuje się do świadczeń na 1 dziecko i kolejne dziecko.
Na ten monet pracownicy wydają decyzje z końca kwietnia (wnioski z dochodami) i maja (wnioski bez dochodów).
W celu sprawnej obsługi klientów i szybkiej realizacji procesu związanego z wydawaniem decyzji i wypłatą świadczeń od 1 kwietnia wprowadzony został dwuzmianowy system pracy i wydłużono godziny urzędowania MOPS-u do godziny 18:00. Ponadto przy analizie złożonych dokumentów pracują praktycznie wszyscy pracownicy działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Przydzielono jeden numer telefonu komórkowego, pod którym udzielane są wszystkie informacje dotyczące świadczeń rodzinnych (662 093 648). Ponadto w celu przyspieszenia procesu realizacji wypłat pracownicy Osrodka kontaktują się telefonicznie z klientami informując o fakcie wydania decyzji.
Pieniądze wypłacane są po odbiorze decyzji przez zainteresowanego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na realizację wniosku i wypłatę świadczeń pracownicy mają trzy miesiące od daty wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku.

   

W wakacje stop nudzie!

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 09 czerwca 2016

Wakacje zbliżają się dużymi krokami. Miejski Ośrodek Pomocy w Wodzisławiu Śląskim wzorem lat ubiegłych zadbał o to, by dzieci i młodzież z rodzin objętych pomocą Ośrodka pożytecznie spędziła czas wolny od nauki.
I tak 15 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wyjedzie do Sierakowa - malowniczej miejscowości położonej w woj. Wielkopolskim na skraju Puszczy Noteckiej pomiędzy dwoma jeziorami: Jaroszewskim i Lutomskim. Kolonie zaplanowano w okresie od 7 do 21 lipca br. Wypoczynek organizowany jest przy współpracy z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej Terenowego Ogniska "Karlik" z Wodzisławia Śląskiego.
Od lipca do końca sierpnia dla dzieci uczestników projektu "Lepsze Jutro" współfinansowanego ze środków unijnych prowadzone będą zajęcia plastyczne oraz sportowe. Ponadto w sierpniu zorganizowana zostanie wycieczka. Planuje się, że z działań skorzysta około 40 dzieci.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej planuje również wypoczynek dla dzieci i młodzieży, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wstępnie podjęto kroki na pozyskanie 15 miejsc.

   

Strona 7 z 76