Aktualności

Oceń Urząd Miasta

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

wtorek, 21 marca 2017

W dniach od 1 kwietnia do 31 maja 2017 r. zostanie przeprowadzone badanie stopnia satysfakcji klientów Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Głównym celem badania jest bieżące uzyskiwanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez pracowników urzędu, co pozwoli m.in. precyzyjnie określić słabe obszary działalności urzędu, wprowadzić procedury doskonalące, lepiej zarządzać komórkami organizacyjnymi, podnieść jakość świadczonych usług publicznych, a w konsekwencji poprawić wizerunek urzędu.

Badanie satysfakcji klientów przeprowadzane jest poprzez zebranie danych w formie anonimowej ankiety zgodnie z wzorem ustalonym przez prezydenta miasta Wodzisławia Śląskiego.

W okresie przeprowadzania badania formularze ankiety dostępne są:

  • w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach budynków Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych,
  • w formie elektronicznej na stronie urzędu www.wodzislaw-slaski.pl.

Ankiety pobrane w formie papierowej wrzucane są do udostępnionych w urzędzie wyraźnie oznaczonych urn. Urny znajdują się w miejscach ogólnodostępnych we wszystkich budynkach urzędu, tj. w budynkach:

  • przy ulicy Bogumińskiej 4,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4a,
  • przy ulicy Bogumińskiej 4b,
  • przy ul. Ks. Płk. Wilhelma Kubsza (Urząd Stanu Cywilnego),
  • przy ul. Rzecznej 24 (Straż Miejska Wodzisławia Śląskiego).

Ankiety wypełnione poprzez stronę internetową zwracane są w formie elektronicznej. Pracownik urzędu nie może wypełniać ankiety za klienta oraz nie może przyjmować wypełnionych ankiet.

Do 30 czerwca 2017 r. na stronie internetowej urzędu zostanie udostępniony raport oraz wnioski końcowe z przeprowadzonego badania ankietowego.

źródło: Urząd Miasta, Wydział Organizacyjny.

   

Informacja dla uczestników projektu "Lepsze Jutro"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

poniedziałek, 20 marca 2017

logo kolorowe

Biuro Projektu "Lepsze Jutro" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że 27 marca rozpoczną się warsztaty "opiekun dla osób starszych".
Zajęcia podzielne będą na 2 etapy: teoria i praktyka. Wykłady prowadzone będą w budynku MOSIR-u przy ul. Bogumińskiej 8 w godzinach od godz. 9.00-13.00. Natomiast zajęcia praktyczne odbywać się będą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 35 od godz. 9.00 do 13.00.
Zakres tematyczny warsztatów to:
- rola i zadania opiekuna osób starszych,
- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną ppoż.,
- choroby wieku podeszłego, odrębności w leczeniu osób starszych,
- aspekty psychologiczne starzenia się i opieki nas osobami starszymi,
- dostosowanie otoczenia do potrzeb osób starszych,
- aktywizacja osób starszych, terapia zajęciowa,
- dieta człowieka,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Warsztaty adresowane są do uczestników pierwszej edycji projektu "Lepsze Jutro".

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczejzagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem.

   

Kampania "Wybieram pomoc"

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

piątek, 17 marca 2017

"Wybieram pomoc" - to najnowsza kampania adresowana do osób doznających przemocy, świadków przemocy i osób stosujących przemoc.
Kampania realizowana jest od początku marca br. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej. Jej celem jest:

  • podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy;
  • zmniejszenie akceptacji dla zjawiska przemocy i promowanie postawy przeciwstawiania się jej stosowaniu;
  • wskazanie, że przemoc nie jest metodą rozwiązywania problemów.

Akcja prowadzona jest w różnych środkach masowego przekazu, w tym we wszystkich, ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, za pośrednictwem nośników reklamy zewnętrznej, w prasie oraz w internecie. Uruchomiona został także portal internetowy poświęcony kampanii: www.wybierampomoc.pl. Na wskazanej stronie internetowej znajdują się min: telefony alarmowe, baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  informacje dotyczące zjawiska przemocy, jak również relacje osób które doświadczyły przemocy.

   

Dostawa żywności

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

czwartek, 16 marca 2017

logo 3 elementyjpg

Informujemy, że kolejna dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 nastąpi się w dniu 27 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące terminu i godzin odbioru żywności przekazywać będą pracownicy socjalni.

Żywność wydawana będzie w Punkcie Wydawania Posiłków przy ul. Tysiąclecia1 A w Wodzisławiu Śląskim.

   

Strona 6 z 96